TEMAR | Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı

TEMAR LOGO

Vakfın Amacı ve Konusu

Vakfın amacı; ekonomik ve mali alanlarda bilimsel ve uygulamaya dönük araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu araştırmalardan elde edilen bilgileri ve bulguları yayarak, ülkede çağdaş, sağlıklı ve dengeli bir ekonomik ve mali yapının oluşmasına katkı sağlamaktır.

Vakıf, bu amaca ulaşmak için aşağıdaki konularda faaliyette bulunur:

  • Dünyadaki değişmeler ve gelişmeler ile birlikte Türkiye’nin ekonomik ve mali yapısında ortaya çıkan değişmeleri ve gelişmeleri izlemek; bu alanlardaki sorunların bilimsel yöntemlerle araştırılarak geçerli ve uygulamaya dönük çözümler bulunmasına yardımcı olmak;
  • Yurt içinde ve yurt dışında bu alanlarda yapılan araştırmaların envanterini hazırlamak, bir dökümantasyon merkezi ve kitaplık kurarak, bunları araştırmacılar ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin yararlarına sunmak;
  • Yapılan araştırmaların sonuçlarını kitap, dergi ve öbür süreli ve süresiz yayınlarla kamuoyuna duyurmak aynı amaçla ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, sempozyum, kolekyum gibi toplantılar düzenlemek;
  • Vakıf amaçları doğrultusunda meslek yüksekokulu, yüksekokul, akademi ve üniversite gibi eğitim kurumları kurmak, diğer yerli ve yabancı eğitim kurumları ile işbirliği yapmak;
  • Ekonomik ve mali alanlarda araştırmacılığı özendirmek için araştırma yapanları desteklemek, başarılı araştırmacıları ödüllendirmek, bilgilerini ve görgülerini arttırmak üzere araştırmacılara yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve gelişim olanakları sağlamak;

Vakfın Tarihçesi

Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı (TEMAR), 1991 yılında, Eski Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’ nun önderliğinde Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatında çalıştıktan sonra kamu görevinden ayrılan 19 kurucu mütevelli heyet üyesi tarafından kurulmuştur.

Vakfın kuruluşunda, Kurucu Onursal Başkan Ziya Müezzinoğlu’ nun kendi ifadesiyle, “…aktif politikayı bırakma kararı aldıktan sonra sivil toplum kuruluşlarının önemini ve Türkiye’de söz konusu kuruluşların eksikliğini de göz önünde tutarak…” başlattığı çalışmanın sonucunda oluşturulmuştur. TEMAR, kuruluş yıllarından başlayarak özellikle Ankara ve İstanbul’ da yerleşik eski bürokratların, özel sektörün piyasada ilgi duyduğu ama ulaşmakta zorlandığı kamu sektörünün mali konulara ilişkin bilgi ve deneyimlerini ilgilenenlerle paylaşmalarına yardımcı olmuştur.

Kuruluş günlerinin ardından geçen kısa bir süre sonra, sadece konferans, sohbet ve seminerlerle mali konuları sözlü anlatma yerine fikirlerini yazılı olarak kamuoyu ile paylaşmak isteyen eski ve görevdeki bürokratların yanı sıra bilim adamlarının da varlığını dikkate alan Vakfımız bir dergi yayınlama yolunda karar almıştır. Bu kararın uygulaması aşamasında, maliye bürokratlarının daha önce kurmuş oldukları “Maliye Ekonomik Yayınlar A.Ş. – MEYAŞ” ı bünyesine katan TEMAR, böylece “Maliye Yazıları” dergisini devralmış ve bir sivil toplum kuruluşu olarak sesini kamuoyuna yayıncılık yoluyla da duyurmak istemiştir.

Dergi, kamuoyunun “Şair Cemal Süreya” olarak tanıdığı Maliye Müfettişi Cemalettin Seber’ in yayınına katkıda bulunduğu mesleki ve edebi bir yayın olarak ilgilenenler nezdinde oldukça ilgi görmüş ve gerçekten önemli pek çok platformda ilgi odağı haline dönüşmüştür.

Zamanla, Maliye Yazıları Dergisi, “güncel ve bilimsel olma” iddiasının yanında, ekonomik ve mali gelişmeleri, mesleki bilgi ve tecrübeleriyle yorumlayan, rakam, istatistik, mevzuat sıkıcılığını,  maliye müfettişlerinin ve kamu görevinde uzun yıllar emek vermiş bürokratların anı, mektup, deneme, öykü, şiir ve röportajları ile renklendiren yazılara yer veren bir dergi haline gelmiştir.  

Bu arada, TEMAR Vakfı, “Maliye Yazıları” Dergisinin yayını dışında da sürdüre geldiği etkinliklerini devam ettirmiştir. Bu çerçevede, her yılsonunda düzenlediği panel ve konferanslarla gelecek yıla ilişkin beklenti ve tahminlerin tartışılıp değerlendirildiği toplantılar organize etmiş ve kamuoyundan olumlu tepkiler almıştır.

Ancak, Derginin yayını ve dağıtımı için ihtiyaç duyulan kaynağı bulmakta TEMAR zorlanınca, “Maliye Yazıları” Dergisinin yayınına Finans Yöneticileri Vakfı ile birlikte devam edilmesine her iki Vakıf Yönetim Kurullarınca karar alınmıştır. Bunun üzerine, dergi “Maliye ve Finans Yazıları” adıyla yayın hayatına devam etmiş, TEMAR Vakıf Başkanlığı görevini Ziya Müezzinoğlu’ nun istemi üzerine TEMAR Kurucu Mütevelli Heyet Üyelerinden Tevfik Altınok devralmıştır.  

Bu süreçte, Maliye ve Finans dergisi editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, bu görevi süresince, bilimsel alanda hakemli ve akademik bir yayın organı olarak da Derginin yayınlanmasını önermiştir. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bu öneri ile Derginin eski yayın şeklinin akademik ve hakemli yazıları da içerecek şekilde hazırlanması ve yayınlanması dönemine girilmiştir.

Özellikle son birkaç yıldır, Dergide ekonomik, mali ve finansal alanda bilimsel ve akademik yayınların ağırlık kazanması bu Kez Tevfik Altınok’un istemi üzerine TEMAR Vakfı Başkanlık görevinin Vakıf Senedinde değişiklikler de yapılarak Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken’ e devredilmesi 2019 yılında yapılan Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilmiştir.

Vakfın kurucuları, kuruluştan bu güne kadar, maddi imkânlardan çok, oldukça zengin özgeçmişleri ile vakfa manevi bir kaynak yaratmışlardır. Vakfımız bahsedilen bütün faaliyetlerini kurucularının ve üyelerinin kişisel emekleri ile gerçekleştirmiş ve bugünlere kadar Vakfın ayakta durmasını sağlamışlardır.

TEMAR Vakfı Kurucuları, 2019 yılında gerçekleştirdikleri Vakıf Senedi değişikliği ile Vakfın sürdürülebilirliğini ve amaçlarını gerçekleştirmek için daha geniş çevrelere ulaşarak daha etkin bir şekilde faaliyette bulunacak bir yapılanmayı hedeflemişlerdir. Bu çerçevede Vakıf, bünyesinde akademik nitelikleri de haiz olmak üzere mesleğinde önemli mevkilerde bulunmuş akademisyenlerle birlikte teknokrat ve bürokratın da yer aldığı üyelerle yepyeni bir yapılanmaya gitmiştir.

Bu değişiklikle, vakıf yönetimimiz yeniden oluşturulmuş, çalışma komiteleri kurulmuş, bu satırları okumakta olduğunuz web sayfamız da açılmıştır.

Kurulduğu günden beri ülkemize ve insanımıza yaptığı çalışmalarla nitelikli bir bakış açısı sunmayı amaçlayan TEMAR,

  • kurucularının bilgi, birikim ve tecrübeleri sayesinde koruduğu saygın niteliğini sürdürmeyi,
  • faaliyetlerini kuruluş ilkelerine uygun olarak daha fazla çeşitlendirmeyi,
  • daha fazla kişi kurum ve kuruluşa ulaşmayı,
  • böylece ülkemize daha yararlı bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: